Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| DuoKomp Sprzedaż i Magazyn 1.6.2

Opublikowaliśmy nową wersję programu Sprzedaż i Magazyn, w której najważniejszą zmianą jest wprowadzenie narzędzia importu aktualnych stawek odsetek ustawowych.

Podstawy

Program Sprzedaż i Magazyn pozwala m.in. na wystawianie dokumentów windykacyjnych w postaci wezwań do zapłaty oraz not odsetkowych. W ramach tych dokumentów konieczne jest obliczenie kwoty odsetek za zwłokę wg określnych stawek. Może to być albo dowolna stawka wprowadzona przez użytkownika (najczęściej będzie to wówczas stawka umowna), albo stawka ustawowa wg tabeli wynikającej z obowiązującego prawa. Tabelę taką zawarto w bazie danych programu. Jednak w przypadku zmian obowiązujących stawek, tabela w programie staje się nieaktualna. Naprawienie tego wymagało dotąd aktualizacji programu, co jednak ze względu na jego charakter i strukturę było kłopotliwe zarówno dla użytkowników jak i twórców.

Jak to działa?

Od wersji 1.6.2 programu w module Menedżer Serwera na karcie Import danych znajdują się nowe opcje pozwalające zaimportować z pliku aktualną tabelę stawek ustawowych. Plik ten udostępniany będzie przez producenta programu na bieżąco wraz ze zmianą obowiązujących stawek, przy czym wersja 1.6.2 zawiera w tym zakresie dane aktualne na dzień publikacji programu. Innymi słowy, z narzędzia tego należy skorzystać jeśli zmieniły się obowiązujące stawki, ale brak jest aktualizacji programu jako całości. Natomiast nie należy nigdy używać pliku z danymi pochodzącego z innych źródeł niż oficjalna strona internetowa programu.

Bardziej szczegółowy opis nowego narzędzia można znaleźć w nowym poświęconym mu rozdziale dokumentacji programu:

 

Co jeszcze się zmieniło?

Zweryfikowane i zmodyfikowane zostały mechanizmy zatrzymywania i uruchamiania usługi serwera przez Menedżera Serwera na czas dokonywania takich operacji administracyjnych, które modyfikują bazę danych. Oprócz importu tabeli stawek odsetek dotyczy to w szczególności przywracania kopii zapasowej bazy danych oraz importu danych programu Proste Faktury. We wszystkich tych wypadkach usługa serwera jest teraz zatrzymywana, a użytkownikom zaleca się wylogowanie na czas operacji. Ma to wykluczyć ewentualne zakłócenia w dostępie do danych zarówno z punktu widzenia administratora dokonującego określonych operacji z poziomu modułu Menedżer Serwera, jak i użytkowników pracujących na stanowiskach klienckich.

W ustawieniach programu w sekcji Faktury dodano opcję niedrukowania dat sprzedaży jeżeli są tożsame z datą wystawienia dokumentu. Domyślnie jest ona niezaznaczona i w tym sensie z chwilą instalacji nowej wersji nic się nie zmienia. Brak obowiązku uwidaczniania wówczas daty sprzedaży nie jest przy tym w żaden sposób nowy, jednak dla części użytkowników drukowanie obu dat niezależnie od ich wartości pozostało z różnych powodów istotne. Dla innych jednak była to informacja nadmiarowa, a nawet kłopotliwa – np. jeśli wystawiali faktury wg prawa kraju, gdzie nie praktykowano i nie wymagano podawania daty sprzedaży w ogóle. Tego rodzaju problemy i wątpliwości rozwiązuje nowa opcja w ustawieniach.

 

Skojarzone zmiany w innym oprogramowaniu

Użytkownicy programu Księga Podatkowa dokonujący importu danych z programu Sprzedaż i Magazyn, którzy zaktualizują ten ostatni do wersji 1.6.2, muszą również dokonać aktualizacji Księgi Podatkowej do wersji 8.1. Aktualna tabela kompatybilności tych programów znajduje się zawsze na stronie https://www.twinpoints.pl/programs/kp/kompatybilnosc.

 

Więcej informacji i aktualizacja