Duokomp Delegacje
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.9.5

F.A.Q.

 1. DuoKomp Delegacje - F.A.Q.
 2. Zamawianie - F.A.Q.
 

DuoKomp Delegacje - F.A.Q.

 1. Czy DuoKomp Delegacje są kompatybilne z Windows 10?
 2. Czy mogę przenieść program z jednego komputera na inny zachowując wszystkie dane i ustawienia?
 3. Czy mogę zainstalować program na wymiennym nośniku danych, np. pendrivie, i uruchamiać go z tego nośnika na różnych komputerach?
 4. Czy mogę zainstalować na jednym komputerze dwie (lub więcej) kopie programu w celu niezależnej obsługi dwóch (lub więcej) różnych firm?
 5. Czy DuoKomp Delegacje mogą działać jako aplikacja wielostanowiskowa w sieci lokalnej?
 6. Korzystałem z programu w taki sposób, że obsługiwałem kilka firm za pomocą odrębnych instalacji (kopii) dla każdej z nich. Skoro od wersji 1.4 mogę obsługiwać wiele firm w jednej kopii programu, jak mogę dokonać transferu danych z poprzednio stosowanego rozwiązania?

1. Czy DuoKomp Delegacje są kompatybilne z Windows 10?

Tak, program działa prawidłowo pod tym systemem operacyjnym. W razie wątpliwości należy jedynie zainstalować najnowszą wersję programu.


2. Czy mogę przenieść program z jednego komputera na inny zachowując wszystkie dane i ustawienia?

Tak, jest to możliwe. W każdym wypadku należy zacząć tę operację od zainstalowania nowej kopii programu na docelowym komputerze, a następnie wprowadzenia tam klucza aktywacyjnego. Dalsze postępowanie przybiera postać 2 typowych wariantów:

Jeśli przeniesienie danych (i/lub ustawień) to jednorazowa konieczność, zaleca się skorzystanie z wbudowanego w program narzędzia Archwiwizacja lokalna.... Pozwala ono na zapisanie na wcześniej używanym komputerze pliku zawierającego archiwum bazy danych (w najnowszych wersjach programu również ustawień), który należy skopiować na komputer docelowy (np. przy pomocy pendriva lub wysyłając e-mailem). Tam, przy pomocy tego samego narzędzia, można odtworzyć z pliku bazę danych. Więcej inormacji na ten temat znajduje się w dokumentacji programu w rozdziale "Archiwizacja danych na lokalnym komputerze".

Jeśli przenoszenie danych (i/lub ustawień) ma miejsce często, rekomendowane jest korzystanie z narzędzia Zdalny magazyn danych, który jest najwygodniejszym i najszybszym sposobem przenoszenia danych i ustawień pomiędzy stanowiskami pracy.

Teoretycznie możliwe jest również przeniesienie programu poprzez proste skopiowanie całego jego folderu na inny komputer, gdyż przynajmniej w teorii folder ten powinien w większości wypadków zawierać całość programu oraz jego danych i ustawień. Nie jest to jednak rozwiązanie zalecane, gdyż przy współczesnych systemach operacyjnych Windows powoduje często mniejsze lub większe problemy, łącznie z możliwością utraty danych. Należy więc traktować to jako rozwiązanie absolutnie wyjątkowe, gdy nie ma innej możliwości; powinni stosować je wyłącznie użytkownicy biegli w obsłudze komputera lub profesjonalni informatycy po uprzednim zasięgnięciu informacji u naszego konsultanta do spraw technicznych.


3. Czy mogę zainstalować program na wymiennym nośniku danych, np. pendrivie, i uruchamiać go z tego nośnika na różnych komputerach?

Tak, pod warunkiem że do kopii programu zainstalowanej na nośniku wymiennym zostanie wpisany klucz aktywacyjny.


4. Czy mogę zainstalować na jednym komputerze dwie (lub więcej) kopie programu w celu niezależnej obsługi dwóch (lub więcej) różnych firm?

Tak, pod warunkiem, że program zarejestrowano na każdy z tych podmiotów podmiotów (tzn. wykupiono odpowiednią ilość kluczy aktywacyjnych, każdy dla odpowiedniego NIP-u/VAT ID). Dostępne są w tym zakresie 2 opcje:

Wariant 1 - uproszczony, działa dla wszystkich wersji programu:

Dla każdego NIP/VATID należy zainstalować osobną kopię programu w odrębnym katalogu na dysku, wg reguły jedna kopia = jedna firma. W każdej kopii należy wprowadzić jeden z kluczy aktywacyjnych. Ponieważ dane i ustawienia zarejestrowanego programu są przechowywane w całości w jego katalogu, poszczególne kopie nie będą wchodziły ze sobą w konflikt. W razie potrzeby należy ewentualnie utworzyć ręcznie skróty (np. na pulpicie) do każdej z kopii.

Wariant 2 - zaawansowany, dostępny od wersji 1.4:

Należy pozostać przy instalacji tylko jednej kopii programu i włączyć w niej tryb obsługi wielu firm. Zasady jego działania opisane są w dokumentacji w rozdziale Obsługa jednej lub wielu firm.

Patrz również pkt 6.


5. Czy DuoKomp Delegacje mogą działać jako aplikacja wielostanowiskowa w sieci lokalnej?

I tak i nie. Sam program nie ma bowiem specjalnej wersji sieciowej, ale ze względu na swoje specyficzne właściwości może być uruchamiany na wielu różnych komputerach w sieci lokalnej, pomimo że fizycznie jest zainstalowany tylko na jednym z nich. Ponieważ wszystkie dane i ustawienia zarejestrowanego programu przechowywane są w jego katalogu, można postąpić w poniższy sposób:

 • zainstalować program na wybranym komputerze w sieci, który będzie pełnić rolę „serwera”,
 • wprowadzić do tak zainstalowanej kopii programu klucz aktywacyjny,
 • udostępnić katalog programu poprzez udziały systemu Windows, tak aby stał się dostępny dla innych komputerów w sieci,
 • utworzyć na pozostałych komputerach skróty do udostępnionego pliku wykonywalnego programu.

Może zajść potrzeba uzupełnienia tej procedury ustawieniem odpowiednich uprawnień do plików/katalogów/udziałów. Należy też koniecznie pamiętać, że udostępniony program nie powinien być uruchamiany przez wielu użytkowników w tym samym czasie. Poza tym jednak opisane rozwiązanie jest dobrze sprawdzone i pozwala uzyskać większość korzyści wynikających z pracy sieciowej.

Począwszy od wersji 1.3 programu rekomendowaną do rozważenia metodą korzystania z programu na wielu stanowiskach jest narzędzie Zdalny magazyn danych, który pozwala na błyskawiczne i bardzo wygodne przenoszenie bazy danych pomiędzy stanowiskami pracy. Rowiązanie to jest zasadniczo prostsze we wdrożeniu aniżeli udostępnianie programu w sieci lokalnej i niesie za sobą mniejsze ryzyko wystąpienia problemów technicznych.


6. Korzystałem z programu w taki sposób, że obsługiwałem kilka firm za pomocą odrębnych instalacji (kopii) dla każdej z nich. Skoro od wersji 1.4 mogę obsługiwać wiele firm w jednej kopii programu, jak mogę dokonać transferu danych z poprzednio stosowanego rozwiązania?

Należy zastosować procedurę opisaną poniżej. Prosimy o uważne przeczytanie wszystkich punktów przed przystąpieniem do działania, a w razie wątpliwości należy poprosić o pomoc bardziej doświadczoną osobę lub informatyka. Zwracamy również uwagę, że opisaliśmy tutaj procedurę migracji w jej najprostszej wersji i przedstawiamy ją bez wnikania w szczegóły techniczne, natomiast niekoniecznie jest ona do końca poprawna z punktu widzenia funkcjonalności i logiki programu. Chcemy jednak, aby z migracją między trybami obsługi firm mogli poradzić sobie również mniej zaawansowani użytkownicy.

 1. Należy odnaleźć wszystkie dotychczas używane kopie programu, aby można było uruchomić każdą z nich w taki sposób, w jaki robiło się to do tej pory. W typowym przypadku wystarczy odnaleźć skróty do poszczególnych kopii, chyba że były one uruchamiane w inny sposób.
 2. Należy uruchamiać wszystkie kolejne dotychczas używane kopie programu. Jeśli korzystali z nich dotąd różni użytkownicy systemu Windows, należy dopilnować, aby były uruchamiane przez tych samych użytkowników co zazwyczaj. To dosyć ważne, więc w razie potrzeby przed uruchomieniem kolejnej kopii należy przelogować użytkownika Windows. Każdą kopię należy następnie przełączyć w tryb wielu firm (menu Narzędzia|Firmy: pojawi się wówczas odpowiednie okno z przyciskiem służącym do przełączenia trybów). Jako sposób przełączenia należy koniecznie wybrać utworzenie nowej firmy z automatycznym importem danych z dotychczasowej jednej firmy! W ten sposób, z każdym kolejnym przełączeniem, do wspólnego magazynu danych będą dodawane firmy z poszczególnych używanych dotąd kopii programu. Fakt, że w trybie wielu firm istnieje jeden wspólny dla całego komputera magazyn danych i ustawień programu jest istotną różnicą w porównaniu z trybem jednej firmy, gdzie każda kopia programu utrzymuje własną bazę danych i ustawień niedostępną dla innych kopii. Dzięki temu opisana tutaj procedura może też w ogóle zadziałać.
 3. Po dokonaniu przełączenia trybów i przeniesieniu danych i ustawień w każdej używanej dotąd kopii programu, należy wybrać jedną, z której użytkownik będzie teraz korzystał. Pozostałe kopie nie będą już potrzebne, chociaż formalnie rzecz biorąc każda z nich będzie miała dostęp do wspólnego magazynu danych, więc ewentualne uruchomienie innej niż raz ustalona kopia nie powinno spowodować szkody.
 

Zamawianie - F.A.Q.

 1. Czy w celu złożenia zamówienia na program lub usługę muszę skorzystać z formularza zamówienia?
 2. Jestem użytkownikiem, który wcześniej korzystał już z usług lub oprogramowania i chcę przedłużyć ich ważność lub je zaktualizować – czy aby złożyć zamówienie muszę się najpierw zalogować w panelu Moje konto?
 3. Co się stanie, jeśli składając zamówienie na przedłużenie lub zaktualizowanie usług i oprogramowania nie będę zalogowany w panelu Moje konto?
 4. Czym uzasadnione są ograniczenia w zakresie zmiany adresu email?
 5. Czy formularz zamówienia ostrzeże mnie jeśli wprowadzę adres email inny niż zapisany w moich danych w panelu Moje konto?
 6. Czy mogę uzyskać dostęp do moich kluczy aktywacyjnych inaczej niż poprzez wysłanie mi go emailem?
 7. Jak mogę zmienić adres email, na który wysyłane są klucze aktywacyjne do programów?
 8. Co jeśli nie dysponuję jakimikolwiek danymi i dostępami pozwalającymi zmienić adres email, na który wysyłane są klucze aktywacyjne do programów?
 9. W jaki sposób należy rozliczać faktury za oprogramowanie zakupione na stronie www.twinpoints.pl?


1. Czy w celu złożenia zamówienia na program lub usługę muszę skorzystać z formularza zamówienia?

Tak, każdy program i usługa ma u nas dedykowany tylko jemu (jej) formularz zamówienia. Poza wyjątkowymi indywidualnie uzgodnionymi przypadkami, warunkiem przetworzenia przez nas zamówienia, w tym przyjęcia i rozliczenia płatności, jest złożenie zamówienia przez odpowiedni formularz.


2. Jestem użytkownikiem, który wcześniej korzystał już z usług lub oprogramowania i chcę przedłużyć ich ważność lub je zaktualizować – czy aby złożyć zamówienie muszę się najpierw zalogować w panelu Moje konto?

Nie, nie jest to konieczne w celu samego złożenia zamówienia i takie zamówienie zostanie przez nas przetworzone. Jednak wiąże się to z pewnymi opisanymi w dalszych punktach ograniczeniami.


3. Co się stanie, jeśli składając zamówienie na przedłużenie lub zaktualizowanie usług i oprogramowania nie będę zalogowany w panelu Moje konto?

Składając zamówienie bez zalogowania się w panelu Moje konto nie są możliwe w szczególności następujące rzeczy:

 1. zmiana adresu email zapisanego w danych użytkownika; w formularzu zamówienia można co prawda wpisać dowolny adres i zostanie on przekazany do systemu płatności (osoba płacąca nie musi być użytkownikiem), ale nie zostanie trwale zapisany w naszej bazie danych jako adres użytkownika; w przypadku oprogramowania do którego w wyniku realizacji zamówienia wysyłamy klucz aktywacyjny oznacza to, że klucz zostanie wysłany na dotychczasowy adres (a nie ten podany w zamówieniu);
 2. mogą nie zostać naliczone niektóre rabaty w promocjach, chociaż system w miarę szerszych możliwości stara się rozpoznać użytkownika po NIP-ie (VAT ID) i na tej podstawie naliczyć przynajmniej część ewentualnie przysługujących rabatów.

4. Czym uzasadnione są ograniczenia w zakresie zmiany adresu email?

Bezpieczeństwem. W mailach zawierających klucze aktywacyjne lub informacje o usługach mogą być też zawarte dane dostępowe do panelu Moje konto, a same klucze aktywacyjne również mogą być w systemie naszych usług wykorzystywane w mniejszym lub większym stopniu do identyfikacji użytkowników oraz autoryzacji dostępu do danych. W związku z tym osoba, która dysponuje dostępem do skrzynki email na które wysyłamy klucze aktywacyjne, może uzyskać dostęp do danych użytkowników lub ich klientów. Są to dane (w tym dane osobowe), które zarówno my jak i użytkownicy mamy prawny obowiązek chronić. Stąd, nie ma możliwości, aby zmiana adresu email na który wysyłamy klucze i towarzyszące im informacje była możliwa przez proste wpisanie dowolnego adresu przez kogokolwiek w formularzu zamówienia.


5. Czy formularz zamówienia ostrzeże mnie jeśli wprowadzę adres email inny niż zapisany w moich danych w panelu Moje konto?

Nie, ponieważ mogłoby to pozwolić osobie nieuprawnionej na ustalenie metodą prób i błędów jaki adres email jest zapisany w danych użytkownika.


6. Czy mogę uzyskać dostęp do moich kluczy aktywacyjnych inaczej niż poprzez wysłanie mi go emailem?

Tak, wszystkie klucze do wszystkich programów, jakie kiedykolwiek zostały wygenerowane dla danego użytkownika są dostępne po zalogowaniu w panelu Moje konto. Zachęcamy do korzystania z tego narzędzia, ponieważ jest całkowicie niezależne od bieżącej możliwości skontaktowania się z nami (np. w nocy, w weekendy i w święta).


7. Jak mogę zmienić adres email, na który wysyłane są klucze aktywacyjne do programów?

Istnieją następujące sposoby dokonania takiej zmiany:

 1. w panelu Moje konto,
 2. wysłanie prośbę o taką zmianę z dotychczasowego adresu email.

Uwaga! Ze względu na szczególne znaczenie dokonania zmiany adresu email, na który wysyłane są klucze aktywacyjne do programów, zastrzegamy sobie prawo arbitralnej odmowy dokonania zmiany w sytuacji zastosowania ppkt 2 jeśli mimo wszystko będziemy mieć nadal istotne wątpliwości co do tożsamości użytkownika.


8. Co jeśli nie dysponuję jakimikolwiek danymi i dostępami pozwalającymi zmienić adres email, na który wysyłane są klucze aktywacyjne do programów?

Jeżeli nie ma możliwości zastosowania którejkolwiek ze standardowych procedur zmiany adresu email opisanych w poprzednim punkcie, a użytkownik nie ma dostępu do zapisanego w jego danych adresu email, co skutkuje niemożliwością otrzymania klucza aktywacyjnego, należy skorzystać z następującej procedury awaryjnej. Prosimy mianowicie sporządzić w takiej sytuacji tradycyjny papierowy dokument zawierający:

 1. pełne dane firmy użytkownika, w tym w szczególności pełną nazwę, adres siedziby oraz NIP (VAT ID),
 2. pieczątkę firmową (jeśli zawiera dane z pkt poprzedniego, to wystarczy sama pieczątka),
 3. jednoznaczne oświadczenie w standardowym języku polskim lub angielskim, iż prosicie Państwo o zmianę adresu email użytkownika zapisanego w panelu Moje konto na stronie www.twinpoints.pl na inny podany w dokumencie,
 4. własnoręczny podpis użytkownika lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania (tj. składania w jego imieniu wiążących prawnie oświadczeń woli); w tym drugim przypadku z wyraźnym dopiskiem kim formalnie jest ta osoba wobec użytkownika (np. pełnomocnik, prokurent, członek zarządu, itp).

Taki dokument należy zeskanować lub sfotografować w jakości pozwalającej na jego bezproblemowe odczytanie i przesłać nam w formie załącznika na adres podany na stronie do kontaktu.

Uwaga! Ze względu na szczególne znaczenie dokonania zmiany adresu email, na który wysyłane są klucze aktywacyjne do programów, zastrzegamy sobie prawo arbitralnej odmowy dokonania zmiany jeśli pomimo dochowania tej procedury będziemy mieć nadal istotne wątpliwości co do tożsamości użytkownika. Przykładowo to, że podpisana pod dokumentem osoba faktycznie ma prawo reprezentować użytkownika musi dać się zweryfikować w publicznie dostępnych rejestrach lub poprzez dokumenty dostarczone przez nią samą.


9. W jaki sposób należy rozliczać faktury za oprogramowanie zakupione na stronie www.twinpoints.pl?

Nasza firma jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Holandii. Łatwo jednak zauważyć, że ze względu na specyfikę oprogramowania udostępnianego przez nas na stronie www.twinpoints.pl, jest ono przeznaczone głównie dla odbiorców zarejestrowanych i działających w Polsce. Aczkolwiek zwłaszcza oprogramowanie fakturujące jest użyteczne także dla wielu użytkowników zarejestrowanych w krajach innych niż zarówno Holandia jak i Polska.

Nie mniej jednak w przypadku większości transakcji sprzedawca i nabywca są podmiotami z dwóch różnych krajów UE. Możliwe są wówczas 2 warianty * w zakresie naliczenia i rozliczenia VAT:

 • Jeśli numer VAT nabywcy widoczny jest w VIES jako poprawny numer dla transakcji transgranicznych wewnątrz UE (popularnie "VAT UE"), sprzedawca nie nalicza VAT. Obowiązek podatkowy spoczywa na nabywcy, który sam oblicza VAT wg własnej stawki krajowej, wykazując go jednocześnie jako podatek należny z tytułu importu usług (pola 29 i 30 w aktualnej polskiej deklaracji VAT7) oraz jako podatek naliczony z tytułu nabyć (pola 42 i 43 w aktualnej polskiej deklaracji VAT7). Ponieważ kwoty te neutralizują się wówczas do 0, nie obciążają dodatkowo nabywcy. Jest to standardowa w UE procedura odwrotnego obciążenia we wspólnym systemie podatku od wartości dodanej, więc z całą pewnością wielu użytkowników, a tym bardziej ich księgowych już się z tym spotkała.
 • Jeśli numer VAT nabywcy nie spełnia powyższego warunku (brak "VAT UE"), sprzedawca nalicza VAT wg stawki obowiązującej w kraju jego rejestracji. Operacja ta jest dokonywana w ramach cennikowych kwot brutto i nie powiększa ich w żaden sposób. Nabywca nie rozlicza VAT z tytułu takiej transkacji, ale może np. rozliczyć całość zapłaconej kwoty w kosztach firmy w podatku dochodowym wg reguł obowiązujących w jego kraju.

*) Opisane w tym punkcie zasady rozliczania podatku od towarów i usług są najbardziej typowymi, stosowanymi w większości wypadków rozwiązaniami. Nie możemy jednak i nigdy nie udzielamy porad z zakresu prawa podatkowego, więc w razie jakichkolwiek wątpliwości co do indywidualnej sytuacji podatnika, należy zasięgnąć porady podmiotu zajmującego się zawodowo doradztwem w zakresie podatków.